Filmy zimowe cz. 29

Zachę­co­ny pyta­nia­mi słu­cha­czy o fil­my zimo­we Żar­łok zapra­sza Was dziś na kolej­ny pod­cast z tego cyklu. Tym razem bie­rze na warsz­tat dwie skraj­nie róż­ne pro­duk­cje. Bar­dzo cie­pło przy­ję­ty film zna­ne­go z „Sica­rio” oraz „Aż do pie­kła” Tay­lo­ra She­ri­da­na, czy­li „Wind River” oraz kolej­ną ekra­ni­za­cję pro­zy Tove Jans­son z serii o Mumin­kach: „Magicz­na zima Mumin­ków”. Czy okra­szo­ny muzy­ką Nic­ka Cave­’a, współ­cze­sny western She­ri­da­na zachwy­cił Żar­ło­ka rów­nie moc­no jak recen­zen­tów, któ­rzy umiesz­cza­li go na liście naj­lep­szych fil­mów 2017 roku? Czy Sku­ra poczuł magię Mumin­ków? Posłu­chaj­cie i wypa­truj­cie kolej­nej, 30. już odsło­ny fil­mów zimowych 🙂

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.