Gry zimowe 2. Until dawn

Zanim Żar­łok powró­ci z Fil­ma­mi zimo­wy­mi, zapra­sza­my na dru­gi odci­nek naszej sezo­no­wej serii Gry zimo­we. Tym razem Sick posta­no­wił przy­bli­żyć Until Dawn, hor­ror na Play­sta­tion 4. Odosob­nio­ny dom w górach, grup­ka mło­dzie­ży z fan­ta­stycz­ny­mi pla­na­mi na week­end i mor­der­ca – wspa­nia­ły prze­pis na sla­sher. Wszyst­ko to poda­ne w bar­dzo fil­mo­wy spo­sób, z cie­ka­wym sys­te­mem wybo­rów, któ­ry gwa­ran­tu­je gra­czom, że ich poczy­na­nia mają real­ny wpływ na prze­bieg roz­gryw­ki i to, któ­re z posta­ci doży­ją do tytu­ło­we­go świ­tu. Zain­try­go­wa­ni? Posłuchajcie!

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.