Filmy wakacyjne cz. 10

Waka­cje trwa­ją do koń­ca wrze­śnia, a w nie­któ­rych rejo­nach Kra­ko­wa nawet i do koń­ca paź­dzier­ni­ka. Dla­te­go nasz dziel­ny pod­ka­ster wyru­sza na wyciecz­kę w góry i lasy, aby opo­wie­dzieć histo­rię i dora­dzić, jakie fil­my war­to oglą­dać w waka­cje (zwłasz­cza pod­czas wyjaz­dów w góry, do lasu lub nad morze). W dzi­siej­szym odcin­ku oma­wia­ne są nastę­pu­ją­ce produkcje:

  • Dark River (2017)
  • Welco­me Home (2018)
  • Uciecz­ka na wieś (Domo+)
  • Ogro­dy Mon­ty­’e­go Dona (Domo+)
  • Mid­som­mar (2019)
  • Body at Bri­gh­ton Rock (2019)

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.