Into the Dark: School Spirit

W dwie­ście pięć­dzie­sią­tym siód­mym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mon tra­fi do szkol­nej kozy i pod opie­ką pro­fe­so­ra Span­dow­skie­go nagra recen­zję jede­na­ste­go odcin­ka pierw­sze­go sezo­nu „Into the Dark” – seria­lo­wej anto­lo­gii gro­zy od Hulu. Czy „Scho­ol Spi­rit” to hor­ror okul­ty­stycz­ny, czy może teen sla­sher? Jak mało zna­ni, nasto­let­ni akto­rzy spraw­dzi­li się w roli nie­sfor­nych uczniów? Czy w Pol­sce rów­nież urzą­dza się sobot­ni areszt szkol­ny? Na ile auten­tycz­ne są sytu­acje przed­sta­wio­ne w tym odcin­ku? Dla­cze­go Man­do, pra­cu­jąc jako nauczy­ciel, musiał co roku zmie­niać szko­łę? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.