Kocham Dziwne Kino – Aja i dobry film na randkę

Audy­cja Kocham Dziw­ne Kino jest kon­se­kwen­cją dzie­sią­tek, a może nawet i setek godzin, któ­re spę­dzi­li­śmy na roz­mo­wach o kinie, fil­mach i naszych kino­wych fan­ta­zjach. Chcie­li­by­śmy, żeby była natu­ral­nym uzu­peł­nie­niem dla Festi­wa­lu Fil­mo­we­go Kocham Dziw­ne Kino oraz miej­scem, gdzie roz­ma­wia­my o kinie kul­to­wym i cam­po­wym, pierw­szo­li­go­wym i b‑klasowym, ama­tor­skim i niezależnym.

Dawid był w kinie na „Peł­za­ją­cej śmier­ci” Ale­xan­dra Aji, ale zanim opo­wie­dział mi o swo­ich wra­że­niach po sean­sie praw­do­po­dob­nie naj­bar­dziej elek­try­zu­ją­ce­go ani­mal attack ostat­nich lat, pozwo­li­li­śmy sobie na szyb­ki prze­gląd twór­czo­ści wspo­mnia­ne­go reży­se­ra. Roz­ma­wia­my o tym, jak dobrze zade­biu­to­wał, czy „Bla­dy strach” nadal dzia­ła i czy „Wzgó­rza mają oczy” to dobry film na rand­kę. Jest i kil­ka słów o pira­niach, o tym, co spie­przo­no w „Lustrach” oraz o mrów­kach w VR. Pró­bu­je­my spoj­rzeć tak­że w krysz­ta­ło­wą kulę i prze­wi­dzieć, jak poto­czy się dal­sza karie­ra Aji, bo to prze­cież chłop w sile wie­ku. Nad całą audy­cją uno­si się wid­mo gadzich ata­ków, więc może uda Wam się wyła­pać jesz­cze jakieś faj­ne tytu­ły z mor­der­czy­mi kro­ko­dy­la­mi w roli głównej.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Dawid Gryza

http://kochamdziwnekino.blogspot.com/

Rocznik 1978. Reżyser z pasji, animator dziwnego kina, bloger (Kocham Dziwne Kino, Karmiony Celuloidem). Współtwórca "Pecadora" i Festiwalu Filmowego Kocham Dziwne Kino. Autor fanpage'a "Plakaty filmowe z Ghany". Uwielbia Prince'a, boks i filmy z zamaskowanymi luchadorami. Na co dzień pracuje w przedszkolu.