Filmy wakacyjne cz. 09: Anihilacja

Wie­my, że na to cze­ka­li­ście! Żar­łok roz­po­czy­na nowy sezon fil­mów waka­cyj­nych! I czy­ni to z przy­tu­pem, bio­rąc na warsz­tat naj­now­szą pro­duk­cję Ale­xa Gar­lan­da, czy­li „Ani­hi­la­cję”. Jak Żar­łok zapa­tru­je się na twór­czość Gar­lan­da? Czy „Ani­hi­la­cja” to świet­ne scien­ce-fic­tion, jak chcie­li­by nie­któ­rzy, czy może film nie­wy­ko­rzy­sta­nej szan­sy? Co ta pozy­cja robi w fil­mach waka­cyj­nych? O tym wszyst­kim w dzi­siej­szym podcaście!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.