HEX

Nie­daw­no zawi­tał do Pol­ski Tho­mas Olde-Heu­velt, czy­li autor jed­ne­go z lepiej przy­ję­tych hor­ro­rów ostat­nich lat, zaty­tu­ło­wa­ne­go „Hex”. Man­do nie dotarł nie­ste­ty na spo­tka­nie z pisa­rzem, ale samą powieść prze­czy­tał. I jest z niej bar­dzo zado­wo­lo­ny. Czy upiór potra­fi prze­stra­szyć tak­że w świe­tle dnia? Czy holen­der­skie­mu pisa­rzo­wi uda­ło się prze­kuć cie­ka­wy pomysł wyj­ścio­wy w inte­re­su­ją­cą i satys­fak­cjo­nu­ją­cą opo­wieść? Dla­cze­go brak posło­wia w wer­sji audio jest dość istot­nym minu­sem w przy­pad­ku tej kon­kret­nej publi­ka­cji? O tym oraz o paru innych kwe­stiach usły­szy­cie w dzi­siej­szym podcaście!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.