Burnt Offerings

W dzi­siej­szym odcin­ku Żar­łok spo­ty­ka się z Pio­trem z blo­ga Kom­na­ta Dymu, aby poroz­ma­wiać o hor­ro­rze z roku 1976 roku, zaty­tu­ło­wa­nym „Burnt offe­rings”. Jak wypa­da dzie­ło, zna­ne­go przede wszyst­kim z seria­lu „Dark Sha­dows”, Dana Cur­ti­sa? Jakie tajem­ni­ce skry­wa dzie­więt­na­sto­wiecz­na posia­dłość? Czy to kolej­na waria­cja opo­wie­ści o duchach, czy może jed­nak coś zupeł­nie inne­go? Zapra­sza­my do posłu­cha­nia naj­now­sze­go odcinka!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.