Odpowiedzi na komentarze #1

Odci­nek, w któ­rym odpo­wia­dam na 99% komen­ta­rzy. Audy­cja luź­na, dla tych co lubią „gada­nie o niczym”, „life­sty­l’o­wa”, acz­kol­wiek nie pozba­wio­na kul­tu­ry! Poru­szam (leciut­ko) tema­ty: kry­mi­nał, Ste­phen King, kino ambit­ne, muzy­ka poważ­na, wize­run­ki pod­ca­ste­rów, archi­tek­tu­ra w Hisz­pa­nii itd. A na począt­ku recen­zja pol­skie­go fil­mu „WŚRÓD NOCNEJ CISZY” – pro­duk­cji z zimą w tle – coś dla miło­śni­ków śnie­gu, a tak­że dla począt­ku­ją­cych pod­ca­ste­rów. Dla­cze­go aku­rat dla nich? Odpo­wiedź w 75minutowym odcin­ku specjalnym!!!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Enkla­wie. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.