Blog Roku 2013

Jak przed rokiem tak i teraz – star­tu­je­my! W dzi­siej­szym odcin­ku Sku­ra opo­wia­da o kon­kur­sie na Blog Roku 2013 i wyja­śnia w jaki spo­sób moż­na oddać głos nasz blog, przy­czy­nia­jąc się w ten spo­sób do pro­mo­cji Kin­ga i pro­mo­cji pod­ca­stin­gu, dokła­da­jąc swo­ją cegieł­kę na szczyt­ny cel, a tak­że robiąc pre­zent nam – pro­wa­dzą­cym – za co bar­dzo ser­decz­nie dziękujemy!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.