O tym jak nagi Skura szerszenia zabił

To histo­ria rodem z gatun­ku ani­mal attack! Opo­wieść god­na opo­wie­dze­nia na rocz­ni­cę Kon­glo­me­ra­tu, wyda­rzy­ła się jed­nak już kil­ka dni po publi­ka­cji nasze­go rocz­ni­co­we­go pod­ca­stu. Przy czym nie może­my cze­kać kolej­ny rok na emi­sję tak gorą­ce­go mate­ria­łu! Tym samym z dzi­siej­szej audy­cji dowie­cie się, jak Sku­ra pró­bo­wał zabić szer­sze­nia gąb­ką, w dodat­ku nago, para­du­jąc przed budow­ni­czy­mi z sąsied­nie­go blo­ku, któ­rych prze­cież nic nie dzi­wi, gdyż Inży­nie­ro­wie z Petro­bu­do­wy sami pra­cu­ją pół­na­go! Histo­ria opar­ta na fak­tach – żaden szcze­gół ani detal nie został zmy­ślo­ny czy pod­ra­so­wa­ny. Pod­kład muzycz­ny nagra­nia w peł­ni odda­je to, co lecia­ło w tle pod­czas całe­go zdarzenia.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.