Pokój na wieży

Sku­ra nie tyl­ko nie opusz­cza Biblio­te­ki Gro­zy, ale wręcz wcho­dzi na jej wyż­szy poziom! W dzi­siej­szym odcin­ku z cyklu recen­zji ksią­żek z toruń­skie­go wydaw­nic­twa C&T wspi­na­my się do „Poko­ju na wie­ży”, a to ozna­cza omó­wie­nie dru­gie­go już zbio­ru opo­wia­dań Edwar­da Fre­de­ri­ca Ben­so­na (1867–1940) pre­zen­to­wa­ne­go w BG! Audy­cja ta jest tak wyjąt­ko­wa, że będzie­cie mogli usły­szeć, jak nasz pod­ca­ster pod­nie­ca się szu­mem sta­re­go, radio­we­go odbior­ni­ka, nar­ko­ty­zu­jąc się stę­chłym kurzem!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.