Wojna światów

Saga o Tho­rach i opo­wieść o Woj­nie świa­tów, któ­re to histo­rie Jason Aaron roz­pi­sy­wał przez ostat­nie lata na kar­tach takich serii jak „Potęż­na Thor”, „Thor”, czy „Aven­gers” dobie­ga koń­ca. Male­kith po pod­bi­ciu dzie­wię­ciu świa­tów zaata­ko­wał bowiem w koń­cu Mid­gard i zde­cy­do­wał się na osta­tecz­ną kon­fron­ta­cję z bogiem pio­ru­nów, a finał ich zma­gań zapre­zen­to­wa­no w mini-serii „Woj­na świa­tów”. Misty i Jer­ry, któ­rzy od lat śle­dzą całą tę histo­rię, zebra­li się w wir­tu­al­nym stu­dio aby poroz­ma­wiać o tym czy i na ile Aaron i spół­ka dostar­czy­li satys­fak­cjo­nu­ją­ce domknię­cie całej histo­rii. A dodat­ko­wo (i wyjąt­ko­wo) oprócz głów­ne­go even­tu w dru­giej czę­ści pod­ca­stu Jer­ry opo­wie o tie-inach, któ­re nie zosta­ną u nas wyda­ne, w tym mię­dzy inny­mi o „Stri­ke­for­ce”, War Scrolls”, „Spider-Man&The League of Realms”, „Puni­sher”, czy „Giant-Man”.

Komiks „Woj­na świa­tów” zaku­pi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

O komik­sach pro­wa­dzą­cych do tego wyda­rze­nia posłu­cha­cie tutaj.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.