Legendy VHS 8: Critters 1–4

Zachę­ce­ni dobrą zaba­wą pod­czas nagry­wa­nia cyklu pod­ca­stów „Dro­ga do Aven­gers: End­ga­me”, Man­do i Sick posta­no­wi­li przy­go­to­wać podob­ną dys­ku­sję wpro­wa­dza­ją­cą do innej gorą­cej i ocze­ki­wa­nej pre­mie­ry tego roku. A jako że „Dro­ga do Crit­ters Attack!” pach­nie nostal­gią na kilo­metr to przy oka­zji odku­rza­my naszą daw­no zapo­mnia­ną serię – „Legen­dy VHS”. Nowy serial roz­wi­ja­ją­cy fran­czy­zę Crit­ter­sów oma­wia­li­śmy w pod­ca­ście „Moje seria­le #51″, nato­miast nasze wspo­min­ki zwią­za­ne z serią zapre­zen­to­wa­li­śmy w 26. odcin­ku „Prze­ca­stu”. Dzi­siaj sku­pia­my się już tyl­ko na kon­kre­tach, oma­wia­jąc wszyst­kie czte­ry fil­my, któ­re dotych­czas sta­no­wi­ły zamknię­tą serię. Posłu­chaj­cie, jakie były nasze wra­że­nia z powro­tu do „Crit­ter­sów” po kil­ku dekadach.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.