Kocham Dziwne Kino – Parasite

Audy­cja Kocham Dziw­ne Kino jest kon­se­kwen­cją dzie­sią­tek, a może nawet i setek godzin, któ­re spę­dzi­li­śmy na roz­mo­wach o kinie, fil­mach i naszych kino­wych fan­ta­zjach. Chcie­li­by­śmy, żeby była natu­ral­nym uzu­peł­nie­niem dla Festi­wa­lu Fil­mo­we­go Kocham Dziw­ne Kino oraz miej­scem, gdzie roz­ma­wia­my o kinie kul­to­wym i cam­po­wym, pierw­szo­li­go­wym i b‑klasowym, ama­tor­skim i niezależnym.

Mówi się, że bied­ne­mu wiatr w oczy. Mówi się też, że bied­ny nie śmier­dzi się gro­szem. Reży­ser Joon-ho Bong sprze­da­je nam w swo­im naj­now­szym fil­mie bar­dzo suge­styw­ną wizję, że może nie zapach pie­nię­dzy, ale jakiś inny mu towa­rzy­szy. „Para­si­te” to film sce­na­riu­szo­wo dopię­ty na ostat­ni guzik, ser­wu­ją­cy w swo­jej, jak­by się mogło wyda­wać, spo­koj­nej nar­ra­cji, takie zwro­ty akcji, że oglą­da­li­śmy go jak na szpil­kach. Zapra­sza­my was do wysłu­cha­nia audy­cji o jed­nym z naj­cie­kaw­szych obra­zów tego roku. 

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Dawid Gryza

http://kochamdziwnekino.blogspot.com/

Rocznik 1978. Reżyser z pasji, animator dziwnego kina, bloger (Kocham Dziwne Kino, Karmiony Celuloidem). Współtwórca "Pecadora" i Festiwalu Filmowego Kocham Dziwne Kino. Autor fanpage'a "Plakaty filmowe z Ghany". Uwielbia Prince'a, boks i filmy z zamaskowanymi luchadorami. Na co dzień pracuje w przedszkolu.