Strefa Mroku – Strefa czyta #12

Rafał, Łukasz i Jacek opo­wia­dają z wiel­kim zaan­ga­żo­wa­niem co ostat­nimi czasy czy­tali i oglą­dali. Na począ­tek pano­wie omó­wią fascy­nu­jącą powieść Mar­ga­ret Atwood pt. “Opo­wieść pod­ręcz­nej”, pochy­la­jąc się nad losem kobiet w dys­to­pii, peł­nej reli­gij­nych i tota­li­tar­nych zbrodni. Pano­wie tak bar­dzo polu­bili tę książkę, że aż wysy­łają zgło­sze­nie dla Atwood, do lite­rac­kiej nagrody Nobla. Gorzej (dla tematu) nie­stety prze­biega roz­mowa o nowym fil­mo­wym dziele Ridleya Scotta pt. “Obcy przy­mie­rze”. Brak tu zado­wo­le­nia, a raczej doj­mu­jące roz­cza­ro­wa­nie. Na koniec jest już jeśli nie raź­niej – to cie­ka­wiej – za sprawą nowej odsłony tele­wi­zyj­nego serialu “Twin Peaks”. Zapra­szamy do odsłu­chu!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na StrefaMrokuPodcast.pl

Jacek Rokosz

Jacek Rokosz

http://www.strefamrokupodcast.pl/

Doktor sztuki filmowej, absolwent łódzkiej filmówki, z wykształcenia reżyser filmów animowanych. Wykłada na macierzystej uczelni i na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie, gdzie jest prodziekanem. Jego specjalnością są filmy klasy B, którym poświęcił doktorat. Popularyzuje złe filmy m.in. na festiwalach Transatlantyk w Poznaniu i Cropp Kultowe w Katowicach. Współpracuje z warszawskim kinem Muranów, gdzie od lat prezentuje najgorsze filmy świata.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.