Deus Ex

Czy­li jak zdar­łem sobie gar­dło mówiąc o legen­dar­nej serii (post)cyberpunkowych gier kom­pu­te­ro­wych. Nigdy wię­cej takich dłu­gich wpi­sów – nie zno­szę nagry­wa­nia „na raty”, a za jed­nym zama­chem nie daję rady dłu­żej, niż cir­ca pół godzi­ny. Dziś nie­mal cała godzi­na zega­ro­wa. Nigdy więcej.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

  • Zbi­gniew Zydor

    Kil­ka uwag: Cyber­punk powstał w latach 80., nie wcze­śniej. Za cezu­rę przyj­mu­je się rok 1984, czy­li datę opu­bli­ko­wa­nia „Neu­ro­man­ce­ra”, choć utwo­ry cyber­pun­ko­we poja­wia­ły się wcze­śniej (ale to wciąż lata 80.). Cyber­punk bez­po­śred­nio zwią­za­ny był z „Che­ap Truth”, gdzie publi­ko­wa­li pisa­rze tzw. Ruchu (Ster­ling, Gib­son etc.) i sta­no­wił for­mę mani­fe­stu. Sama nazwa pocho­dzi od opo­wia­da­nia o tytu­le „Cyber­punk” z 1982 (choć nie nale­żą­cym do nur­tu). Dick nie nale­ży do nur­tu cyber­pun­ko­we­go, choć zali­cza się go do jed­ne­go z twór­ców, któ­rzy sil­nie na nie­go wpły­nę­li, acz­kol­wiek korze­nie cyber­pun­ka nie są jasne czy ostro zary­so­wa­ne, bo poda­je się tu i fan­ta­sty­kę eks­tra­po­la­cyj­ną, i Nową Falę nie­zwią­za­ną z fantastyką.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608620 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996