Mój mały kucyk – Przyjaźń to magia – Tom 1

Mój mały kucyk to świa­to­wy feno­men, nie­prze­rwa­nie już od 35 lat. Od paru lat świę­ci trium­fy nowa odsło­na serii, czy­li „Mój mały kucyk – Przy­jaźń to magia”, któ­ra w 2012 roku docze­ka­ła się swo­jej komik­so­wej wer­sji. I dziś zapra­sza­my na omó­wie­nie pierw­sze­go wyda­nia zbior­cze­go, któ­re zaser­wo­wał nam Egmont. Jak to się sta­ło, że Jer­ry czy­ta komik­sy o kucy­kach? Co ma wspól­ne­go Pen­ny­wi­se z „To” i kucy­ki? I w koń­cu, czy Jer­ry wstą­pił w sze­re­gi bro­nies?! O tym i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie tyl­ko w naj­now­szym podcaście!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.