Mroczna Wieża: Wiatr przez dziurkę od klucza

Roland z Gile­ad jest rewol­we­row­cem, jed­nym z nie­licz­nych usi­łu­ją­cych utrzy­mać porzą­dek w świe­cie rosną­ce­go bez­pra­wia, połą­cze­niem błęd­ne­go ryce­rza i sze­ry­fa z Dzi­kie­go Zacho­du. Wraz z gru­pą towa­rzy­szy prze­mie­rza zło­wro­gi, wylud­nio­ny świat, znisz­czo­ny przez woj­ny, zamiesz­ka­ły przez mutan­ty i demo­ny, w poszu­ki­wa­niu tajem­ni­czej Mrocz­nej Wie­ży sto­ją­cej w cen­trum ist­nie­nia wszyst­kich świa­tów. Wędrow­ców zatrzy­mu­je lodo­wa­ty wicher nisz­czą­cy wszyst­ko na swo­jej drodze…

Chcąc prze­trwać, znaj­du­ją schro­nie­nie w opu­sto­sza­łym budyn­ku wiej­skiej świe­tli­cy. Tam spę­dza­ją noc, słu­cha­jąc opo­wia­da­nia Rolan­da o jed­nej z pierw­szych misji, jaką wyko­nał po tym, gdy stał się rewol­we­row­cem. Wysła­ny przez ojca do Deba­rii, by pomóc tam­tej­szym miesz­kań­com upo­rać się z mor­du­ją­cym całe rodzi­ny zmien­no­kształt­nym stwo­rem, skó­ro­człe­kiem, Roland bie­rze pod opie­kę dzie­się­cio­let­nie­go chłop­ca, Bil­la Stre­ete­ra, jedy­ne­go oca­la­łe­go z ostat­niej rze­zi. Usi­łu­jąc uspo­ko­ić prze­ra­żo­ne dziec­ko, opo­wia­da mu swą ulu­bio­ną histo­rię z dzie­ciń­stwa zaty­tu­ło­wa­ną Wiatr przez dziur­kę od klu­cza, któ­rą czę­sto czy­ta­ła mu mat­ka. Wystę­pu­je w niej chło­piec, Tim Ross, zna­ny póź­niej jako Tim Dziel­ne Ser­ce, nie­ustra­szo­ny rewolwerowiec…

Chcąc prze­trwać, znaj­du­ją schro­nie­nie w opu­sto­sza­łym budyn­ku wiej­skiej świe­tli­cy. Tam spę­dza­ją noc, słu­cha­jąc opo­wia­da­nia Rolan­da o jed­nej z pierw­szych misji, jaką wyko­nał po tym, gdy stał się rewol­we­row­cem. Wysła­ny przez ojca do Deba­rii, by pomóc tam­tej­szym miesz­kań­com upo­rać się z mor­du­ją­cym całe rodzi­ny zmien­no­kształt­nym stwo­rem, skó­ro­człe­kiem, Roland bie­rze pod opie­kę dzie­się­cio­let­nie­go chłop­ca, Bil­la Stre­ete­ra, jedy­ne­go oca­la­łe­go z ostat­niej rze­zi. Usi­łu­jąc uspo­ko­ić prze­ra­żo­ne dziec­ko, opo­wia­da mu swą ulu­bio­ną histo­rię z dzie­ciń­stwa zaty­tu­ło­wa­ną Wiatr przez dziur­kę od klu­cza, któ­rą czę­sto czy­ta­ła mu mat­ka. Wystę­pu­je w niej chło­piec, Tim Ross, zna­ny póź­niej jako Tim Dziel­ne Ser­ce, nie­ustra­szo­ny rewolwerowiec…

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.