Znalezione nie kradzione

Genialny autor i psy­cho­fan, który nie cof­nie się przed niczym…
Detek­tywi znani z powie­ści Pan Mer­ce­des znowu ruszają na ratu­nek!

Rok 1978. Mor­ris Bel­lamy napada na farmę, gdzie przed świa­tem ukrywa się genialny pisarz, John Roth­stein. Nara­ził się Bellamy’emu nie tylko tym, że od lat niczego nie wydał. Zro­bił coś gor­szego: zmie­nił swo­jego zbun­to­wa­nego boha­tera – idola Mor­risa i jego poko­le­nia – w opor­tu­ni­stę. Czyż nie zasłu­żył na śmierć?

… zna­le­zione pie­nią­dze są tylko dodat­kiem do łupu. Praw­dziwy skarb to sejf pełen ręko­pi­sów Roth­ste­ina. Ale Mor­ris długo nie będzie mógł ich prze­czy­tać, bo tra­fia do wię­zie­nia – i to z cał­kiem innego powodu.
W 2010 roku Peter Sau­bers, syn jed­nej z ofiar ataku Pana Mer­ce­desa, przy­pad­kiem znaj­duje kufer, a w nim gęsto zapi­sane notesy i… 20 000 dola­rów. Kiedy wkrótce Bel­lamy wycho­dzi na wol­ność, Pete­rowi zaczyna gro­zić śmier­telne nie­bez­pie­czeń­stwo.
Detek­tyw Bill Hod­ges i jego dwoje pomoc­ni­ków muszą znowu sta­nąć oko w oko z sza­leń­cem, w dodatku mocno zde­spe­ro­wa­nym.
Tym­cza­sem Zabójca z Mer­ce­desa wciąż żyje…

W 197. odcinku pod­ca­stu Radio SK oma­wiam pre­mie­rową powieść Ste­phena Kinga, która na świe­cie uka­zała się zale­d­wie 3 dni temu, już za kilka godzin trafi do sprze­daży w Pol­sce (tylko w wer­sji w sztyw­nej opra­wie i w sieci Empik), a za 5 dni wej­dzie do sprze­daży ogól­nej. „Zna­le­zione nie kra­dzione” to drugi tom tzw. try­lo­gii o detek­ty­wie Hod­ge­sie, zapo­cząt­ko­wa­nej przed rokiem książką „Pan Mer­ce­des”.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.