Dzieci

W minio­ny ponie­dzia­łek wszy­scy świę­to­wa­li­śmy Dzień Dziec­ka, więc dziś – w trzy­dzie­stym dru­gim Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście – sku­pi­my się wła­śnie na brzdą­cach. Szy­mas posta­no­wił odświe­żyć sobie i przy oka­zji omó­wić bry­tyj­ski hor­ror The Chil­dren (2008), w związ­ku z czym posłu­cha­cie dziś o malow­ni­czych loka­cjach, żąd­nych krwi pocie­chach i zbun­to­wa­nej nast­ce w dziu­ra­wych poń­czo­chach. Zapra­sza­my do odsłuchu!

Świą­tecz­ne Hor­ro­ry Man­do (6 – The Chil­dren)

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.