Pod psem

Dzięki wydaw­nic­twu Alba­tros, do sprze­daży tra­fił dziś pakiet 2 ksią­żek: zbioru opo­wia­dań „Czarna bez­gwiezdna noc” i powie­ści „Pan Mer­ce­des”. Obie książki zostały wydane w nowej sza­cie gra­ficz­nej i są dopa­so­wane do sie­bie. Obie też mają zin­te­gro­wane okładki.

Nowe wyda­nie „Czar­nej bez­gwiezd­nej nocy” zawiera dodat­kowo krót­kie opo­wia­da­nie – „Pod psem” – które uka­zało się w USA tylko w wyda­niu w mięk­kiej opra­wie.

Dzi­siej­szy odci­nek jest audy­cją spe­cjalną, dodat­kową, nie­pla­no­waną i nad­pro­gra­mową. W pierw­szej czę­ści oddaję w wasze ręce pod­ca­stowy survi­val, w któ­rym z dziec­kiem na ręku roz­pa­ko­wuję prze­syłkę i oma­wiam ją na żywo. Druga połowa została nagrana już w nor­mal­nych warun­kach i zawiera kilka dodat­ko­wych fak­tów na temat tego wyda­nia oraz krótką, pozba­wioną spo­ile­rów recen­zję opo­wia­da­nia „Pod psem”.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.