50 States of Fright – sezon 1

W kil­ka tygo­dni od star­tu plat­for­my Quibi, Man­do i Jer­ry powra­ca­ją do tema­tu. Na przy­staw­kę skon­fron­to­wa­li oni swo­je aktu­al­ne opi­nie na temat ser­wi­su z tym jak oce­ni­li go na star­cie. Daniem głów­nym jest zaś „50 Sta­tes of Fri­ght”, czy­li anto­lo­gia sygno­wa­na nazwi­skiem Sama Raimie­go. Czy na ryn­ku tak obfi­tu­ją­cym w róż­ne­go rodza­ju anto­lo­gie gro­zy ten tytuł czymś się wyróż­nia i jest w sta­nie przy­kuć uwa­gę widzów? Jak pano­wie oce­nia­ją poszcze­gól­ne seg­men­ty? Czy motyw prze­wod­ni jest widocz­ny i dobrze zaim­ple­men­to­wa­ny? Czy docze­ka­my się dru­gie­go sezo­nu? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.