Amerykański Wampir. tom 3

Są lata 40. XX wieku, trwa druga wojna świa­towa. Rzeki krwi spły­wają od cesar­skiej Japo­nii po nazi­stow­skie Niemcy. Ale to nic w porów­na­niu z grozą, którą roz­pę­tają siły Osi, jeśli uda im się opa­no­wać broń osta­teczną – wam­piry! Na wyspie nie­opo­dal Japo­nii nowy dra­pieżny gatu­nek wam­pira może zostać wyko­rzy­stany do samo­bój­czych ata­ków na całą ludz­kość. W zamku w Euro­pie Wschod­niej wam­pi­rza rasa panów gro­ma­dzi się, by stwo­rzyć wła­sną Rze­szę. Teraz wam­piry i łowcy wam­pi­rów zna­leźli się w ogniu walki, a Skin­ner Sweet, pierw­szy ame­ry­kań­ski wam­pir, tra­fia na linię frontu…

… zarówno on sam, jak i pod­ziemna armia jego naj­groź­niej­szych wro­gów muszą współ­dzia­łać, by poko­nać przy­mie­rze Osi z nie­umar­łymi. Bo w cie­niu swa­styki i ogniu wscho­dzą­cego słońca mogą spło­nąć nawet ame­ry­kań­skie wam­piry.
Oto nowy roz­dział best­sel­le­ro­wej serii komik­so­wej autor­stwa Scotta Sny­dera (Bat­man, Swamp Thing) i rysow­ni­ków Rafa­ela Albu­qu­erque (Blue Beetle), Seana Murphy’ego (Joe The Bar­ba­rian) i Dani­jela Zezeli (Scal­ped), w któ­rym pozna­jemy nowy, krwawy aspekt kosz­maru wojny!

W 196. odcinku pod­ca­stu Radio SK po latach powra­cam do tematu i oma­wiam trzeci tom komiksu „Ame­ry­kań­ski Wam­pir”, który uka­zał się w Pol­sce przed tygo­dniem. Komiks kon­ty­nu­uje histo­rię wymy­śloną przez Scotta Sny­dera, a napi­saną przez Sny­dera i Ste­phena Kinga w pierw­szym tomie.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.