Nawiedzone Q and A

W sto trzy­dzie­stym tygo­dniu nada­wa­nia urzą­dzamy dru­gie w histo­rii Nawie­dzo­nego Pod­ca­stu Q&A, a więc nagra­nie, w któ­rym odpo­wia­damy na pyta­nia zadane przez słu­cha­czy. O czym roz­ma­wiamy? M.in. o pla­no­wa­niu pod­ca­stów, zaku­pach książ­ko­wych, piciu, pale­niu, przy­go­to­wy­wa­niu nota­tek, zajaw­kach i stal­kingu. Meta pełną gębą.

Pyta­nia:

Piotr Dyrga: Czy sia­da­jąc do oglą­da­nia hor­roru, sia­dasz z notat­ni­kiem i pod­czas seansu robisz notatki, czy raczej spi­su­jesz wra­że­nia po sean­sie? Jeśli robisz to pod­czas seansu, to czy robie­nie nota­tek nie wybija Cię z kli­matu i nie psuje przy­jem­no­ści, jaką daje dobre lub złe kino grozy?

Hubert Span­dow­ski: Czemu ty masz teraz metę jak ja mam teraz metę w RSK?

Piotr Dyrga: Z jakim wyprze­dze­niem pla­nu­jesz tematy do pod­ca­stów?

Michał Rako­wicz: W któ­rym życiu pla­nu­jesz prze­czy­tać kupione hor­rory i jak chcesz je zmie­ścić w NP, utrzy­mu­jąc tylko jeden odci­nek w tygo­dniu?

Piotr Dyrga: na początku nagry­wa­łeś głów­nie o fil­mach, od jakie­goś czasu nagry­wasz wię­cej o grach i komik­sach. Czy to będzie stała ten­den­cja?

Krzysz­tof Płotka: Czy wspo­mi­nasz w tym nagra­niu o E.T.A. Hof­f­man­nie? Czy będzie on eks­hi­bi­cjo­ni­stycz­nym stru­mie­niem świa­do­mo­ści?

Piotr Dyrga: Czy pla­nu­jesz zapra­szać do nagry­wa­nia swo­ich sta­łych słu­cha­czy?

Michał Ochnik: Czemu mia­łeś taki słaby gru­dzień na Kon­glo­me­ra­cie Pod­ca­sto­wym?

Piotr Dyrga: Czy publi­ku­jesz to, żeby kusić poten­cjal­nych stal­ke­rów?

Szy­mas: Jak sko­men­tu­jesz pogło­ski doty­czące swo­jego sza­leń­stwa?

Poprzed­nie Q&A oraz inne meta­pod­ca­sty.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.