Nawiedzone Q and A

W sto trzy­dzie­stym tygo­dniu nada­wa­nia urzą­dza­my dru­gie w histo­rii Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu Q&A, a więc nagra­nie, w któ­rym odpo­wia­da­my na pyta­nia zada­ne przez słu­cha­czy. O czym roz­ma­wia­my? M.in. o pla­no­wa­niu pod­ca­stów, zaku­pach książ­ko­wych, piciu, pale­niu, przy­go­to­wy­wa­niu nota­tek, zajaw­kach i stal­kin­gu. Meta peł­ną gębą.

Pyta­nia:

Piotr Dyr­ga: Czy sia­da­jąc do oglą­da­nia hor­ro­ru, sia­dasz z notat­ni­kiem i pod­czas sean­su robisz notat­ki, czy raczej spi­su­jesz wra­że­nia po sean­sie? Jeśli robisz to pod­czas sean­su, to czy robie­nie nota­tek nie wybi­ja Cię z kli­ma­tu i nie psu­je przy­jem­no­ści, jaką daje dobre lub złe kino grozy?

Hubert Span­dow­ski: Cze­mu ty masz teraz metę jak ja mam teraz metę w RSK?

Piotr Dyr­ga: Z jakim wyprze­dze­niem pla­nu­jesz tema­ty do podcastów?

Michał Rako­wicz: W któ­rym życiu pla­nu­jesz prze­czy­tać kupio­ne hor­ro­ry i jak chcesz je zmie­ścić w NP, utrzy­mu­jąc tyl­ko jeden odci­nek w tygodniu?

Piotr Dyr­ga: na począt­ku nagry­wa­łeś głów­nie o fil­mach, od jakie­goś cza­su nagry­wasz wię­cej o grach i komik­sach. Czy to będzie sta­ła tendencja?

Krzysz­tof Płot­ka: Czy wspo­mi­nasz w tym nagra­niu o E.T.A. Hof­f­man­nie? Czy będzie on eks­hi­bi­cjo­ni­stycz­nym stru­mie­niem świadomości?

Piotr Dyr­ga: Czy pla­nu­jesz zapra­szać do nagry­wa­nia swo­ich sta­łych słuchaczy?

Michał Ochnik: Cze­mu mia­łeś taki sła­by gru­dzień na Kon­glo­me­ra­cie Podcastowym?

Piotr Dyr­ga: Czy publi­ku­jesz to, żeby kusić poten­cjal­nych stalkerów?

Szy­mas: Jak sko­men­tu­jesz pogło­ski doty­czą­ce swo­je­go szaleństwa?

Poprzed­nie Q&A oraz inne meta­pod­ca­sty.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.