Zwiadowcy Księga 4: Bitwa o Skandię

Czy ci, któ­rzy jesz­cze nie­dawno byli śmier­tel­nymi wro­gami, mogą połą­czyć swe siły i wal­czyć ramię w ramię prze­ciwko wspól­nemu nie­przy­ja­cie­lowi?
Wio­sna miała ozna­czać koniec nie­wol­ni­czej doli Eva­lyn i Willa. Ale gdy tylko przy­ja­cio­łom udało się dać nogę z zimo­wych sie­dzib Skan­dian, tajem­ni­czy jeź­dziec porywa dziew­czynę. Will, choć zahar­to­wany i sprytny nie jest w sta­nie sta­wić czoła sze­ściu napast­ni­kom… Na szczę­ście Halt i Horace przy­by­wają w samą porę! Rychło oka­zuje się, że ci, któ­rych wzięto za przy­pad­ko­wych rze­zi­miesz­ków są tak naprawdę szpie­gami wiel­kiej armii. Władca Temu­dże­inów przy­go­to­wuje gigan­tyczną inwa­zję, która zagrozi nie tylko Skan­dii, ale rów­nież innym nie­za­leż­nym kró­le­stwom. Czworo Ara­lu­eń­czy­ków musi prze­ko­nać dum­nych miesz­kań­ców Pół­nocy o tym, że wszyst­kim grozi śmier­telne nie­bez­pie­czeń­stwo. Will, Evan­lyn, Halt i Horace są gotowi sta­nąć do walki u boku Skan­dian i wes­przeć ich swo­imi umie­jęt­no­ściami i mądro­ścią – o ile oczy­wi­ście Obe­rjarl wyrazi zgodę na to, by w sze­re­gach jego wojow­ni­ków zna­leźli się obcy…

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.