Zwiadowcy Księga 2: Płonący most

Drugi tom best­sel­le­ro­wej serii Johna Fla­na­gana o Zwia­dow­cach – kon­ty­nu­acja losów Willa i jego przy­ja­ciół.

Kró­le­stwo Ara­lu­enu przy­go­to­wuje się do wojny z okrut­nym baro­nem Mor­ga­ra­them. Will, zwia­dowca Gilan oraz Horace otrzy­mują ważne zada­nie – wypra­wiają się do sąsia­du­ją­cej z Ara­lu­enem Cel­tii, by wezwać jej władcę na pomoc w walce z najeźdźcą.

Gdy docie­rają na miej­sce, ich oczom uka­zuje się prze­ra­ża­jący widok – wio­ski Cel­tii są opu­sto­szałe, wiatr hula po znisz­czo­nych zabu­do­wa­niach, na gościń­cach zaś kró­lują ban­dyci. Od wyczer­pa­nej, nie­mal umie­ra­ją­cej z głodu dziew­czyny, boha­te­ro­wie dowia­dują się, że Mor­ga­rath uprze­dził ich zamiary – zaata­ko­wał Cel­tię, porwał gór­ni­ków, a króla i jego ludzi odrzu­cił daleko na połu­dnie… Gdy Gilan wyru­sza z wie­ściami do Ara­lu­enu, Will, Horace i Evan­lyn odkry­wają, że plan dia­bo­licz­nego hra­biego jest dalece bar­dziej wyra­fi­no­wany, niż mogliby sądzić.

Tylko dni dzielą Mor­ga­ra­tha od wybu­do­wa­nia mostu, który pozwoli mu prze­rzu­cić armię na zie­mie kró­le­stwa. Nie ma czasu, by poin­for­mo­wać o tym władcę, Will i Horace muszą wziąć sprawę we wła­sne ręcę. Ale spa­le­nie mostu do dopiero począ­tek kło­po­tów.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.