Opera

„Ostry pią­tek” powró­cił z nowym sezo­nem, a Jer­ry zapra­sza na kolej­ną recen­zję upo­lo­wa­ne­go w ramach tego cyklu fil­mu. Dziś na warsz­tat tra­fia „Ope­ra” Dario Argen­to, czy­li kolej­ne w jego dorob­ku gial­lo. Jak tym razem zapre­zen­to­wał się wło­ski mistrz hor­ro­ru? Czy Clau­dio Simo­net­ti znów sta­nął na wyso­ko­ści zada­nia? Jak wypa­dły zaba­wę z pra­cą kame­ry i nie­ty­po­wy­mi uję­cia­mi? I co ma wspól­ne­go kruk i „klą­twa Mac­be­tha”? O tym i paru innych kwe­stiach dowie­cie się z naj­now­sze­go podcastu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.