Wypadki chodzą po nieostrożnych ludziach, czyli podcast ku przestrodze

Czym może zakoń­czyć się chwi­la nie­uwa­gi? Czy słu­cha­nie pod­ca­stu na mie­ście zabu­rza per­cep­cję? Czy robie­nie tego, co robią „wszy­scy” i „zawsze”, jest dobrym wyj­ściem? Jak pra­cu­je mózg w momen­cie wypad­ku i tuż po nim? Kim są Uzgi? O co cho­dzi z tą krwa­wą rur­ką na gra­fi­ce w tym poście? W skró­cie: co wczo­raj spo­tka­ło Szy­ma­sa? Odpo­wiedź usły­szy­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

 • Szy­mas

  Dobrze, że nagra­łem to wczo­raj. Przy mon­ta­żu siły ze mnie opa­dły, a w nocy dodat­ko­wo leki prze­ciw­bó­lo­we z kro­plów­ki prze­sta­ły dzia­łać. Teraz cała lewa stro­na cia­ła boli jak jasna cho­le­ra. Gdy­bym nagry­wał dziś z rana, to poło­wę pod­ca­stu sta­no­wi­ło­by moje stę­ka­nie z bólu 😛

 • Vic­ky

  Hej cie­szę się ze o nic poważ­ne­go Ci się nie sta­ło. Ja tez jak jeż­dżę na rowe­rze lub cho­dzę to słu­cham pod­ca­stow ‚musze tez bar­dziej uwa­żać, już kil­ka razy mi się zdą­ży­ło ze unik­nę­łam zde­rze­nia z samo­cho­dem a raz z tram­wa­jem. Ok wra­caj do zdro­wia. Pozdra­wiam Vicky

  • Szy­mas

   Dzię­ki. Mhm, lepiej prze­słu­chać te kil­ka minut mniej dane­go dnia, niż zali­czyć „ostat­ni pod­cast w swo­im życiu”…

   • Mag­gie Vicky

    Racja racja , no wiec uważajmy 🙂

 • Rela­cja z wypad­ku mro­żą­ca krew w żyłach bar­dziej niż te wszyst­kie hor­ro­ry, któ­re oma­wiasz. I piszę to zupeł­nie na serio. Dwie­ście zło­tych man­da­tu to pikuś, naj­waż­niej­sze że wysze­dłeś z tego w jed­nym kawałku.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608553 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996