Legendy Star Wars – Najlepsze opowieści

Tom „Naj­lep­sze opo­wie­ści” to wybór krót­kich histo­rii komik­so­wych z uni­wer­sum Star Wars, któ­re uka­za­ły się w zeszy­tach Star Wars Tales, wyda­wa­nych w latach 1999–2006. Krót­ka for­ma komik­so­wa oka­za­ła się sprzy­jać opo­wie­ściom nie­ba­nal­nym, nawią­zu­ją­cym do róż­nych sty­lów nar­ra­cyj­nych i gra­ficz­nych, czę­sto odle­głym od gwiezd­no­wo­jen­ne­go kano­nu i głów­ne­go nur­tu ame­ry­kań­skie­go komik­su. Star Wars Tales dało szan­sę wie­lu debiu­tan­tom, ale na jego łamach nie zabra­kło też miej­sca dla uzna­nych sce­na­rzy­stów i rysowników.

Spis tytu­łów z „Naj­lep­szych opo­wie­ści” pre­zen­tu­je się następująco:

  • Apo­ka­lip­sa na Endo­rze (wcze­śniej w SWK 1/2008)
  • Cie­nie i świa­tło (wcze­śniej w SWK 1/2009)
  • Żoł­nierz (wcze­śniej w SWK 2/2009)
  • Hoth (wcze­śniej w SWK 2/2009)
  • Roz­bit­ko­wie (wcze­śniej w SWK 7/2009)
  • Naro­dzi­ny Gwiaz­dy Śmier­ci (wcze­śniej w SWK 8/2010)
  • Nie­wi­dzia­ni, nie­sły­sza­ni (wcze­śniej w SWK 5/2013)
  • Raczej ciem­ność wido­ma (wcze­śniej w SWK 2/2010)
  • Incy­dent na sta­cji Horn (wcze­śniej w SWK 1/2014)

W kolek­cji „Star Wars Legen­dy” pre­zen­to­wane są naj­cie­kaw­sze pozy­cje z dorob­ku wydaw­nic­twa Dark Hor­se Comics, któ­re przez ćwierć wie­ku publi­ko­wało komik­sy osa­dzone w uni­wer­sum Gwiezd­nych Wojen

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.