Upadła świątynia

Dwie dekady po Zagła­dzie skuta lodem i pogrze­bana pod radio­ak­tyw­nym śnie­giem metro­po­lia wydaje się być mar­twa. Przy­roda jed­nak nie znosi próżni. Poja­wił się ktoś, lub coś, co wabi do sie­bie oca­leń­ców, ska­zu­jąc ich na śmierć. Z samego serca sto­łecz­nego metra wyru­sza więc spe­cjalna eks­pe­dy­cja. Jej człon­ków łączy nie­wiele, a różni nie­mal wszystko. Prze­prawa przez wyklęte rewiry, nawie­dzone pust­ko­wia i mroczne pod­zie­mia okaże się praw­dzi­wym wyzwa­niem. Na szczę­ście roz­kazy gene­rała są jasne: dotrzeć do prawdy, nie dać się zabić, wszyst­kie zagro­że­nia eli­mi­no­wać bez pyta­nia. Pozo­staje tylko jedna wąt­pli­wość, czy aby na pewno na uwa­dze władz jest dobro całej spo­łecz­no­ści Tuneli?

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.