Upadła świątynia

Dwie deka­dy po Zagła­dzie sku­ta lodem i pogrze­ba­na pod radio­ak­tyw­nym śnie­giem metro­po­lia wyda­je się być mar­twa. Przy­ro­da jed­nak nie zno­si próż­ni. Poja­wił się ktoś, lub coś, co wabi do sie­bie oca­leń­ców, ska­zu­jąc ich na śmierć. Z same­go ser­ca sto­łecz­ne­go metra wyru­sza więc spe­cjal­na eks­pe­dy­cja. Jej człon­ków łączy nie­wie­le, a róż­ni nie­mal wszyst­ko. Prze­pra­wa przez wyklę­te rewi­ry, nawie­dzo­ne pust­ko­wia i mrocz­ne pod­zie­mia oka­że się praw­dzi­wym wyzwa­niem. Na szczę­ście roz­ka­zy gene­ra­ła są jasne: dotrzeć do praw­dy, nie dać się zabić, wszyst­kie zagro­że­nia eli­mi­no­wać bez pyta­nia. Pozo­sta­je tyl­ko jed­na wąt­pli­wość, czy aby na pew­no na uwa­dze władz jest dobro całej spo­łecz­no­ści Tuneli?

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.