Strażnicy

Po dru­giej woj­nie świa­to­wej tajna grupa woj­sko­wych oraz naukow­ców rekru­to­wała i mody­fi­ko­wała wybrań­ców ze wszyst­kich repu­blik radziec­kich, by stwo­rzyć Straż­ni­ków, tj. zespół nad­lu­dzi do zadań spe­cjal­nych. Powstali w ten spo­sób boha­te­ro­wie przez lata ukry­wali się przed świa­tem, by teraz powró­cić i sta­wić czoła swo­jemu twórcy, który pra­gnie… w sumie to nie wia­domo, czego, ale jest zły i trzeba go zgła­dzić.
Jeżeli zasta­na­wia­cie się, ile razy i w jakich warun­kach Szy­mas oglą­dał „rosyj­ską odpo­wiedź na Aven­gers” oraz czy Straż­nicy (2017) oka­zali się być spraw­nie zre­ali­zo­wa­nym, lokal­nym kinem super­bo­ha­ter­skim, czy też kiep­skim pla­gia­tem pozba­wio­nym sen­sow­nego sce­na­riu­sza, zapra­szamy do odsłu­chu. Pierw­sze trzy­dzie­ści minut to spo­ile­rowe omó­wie­nie fabuły, kolejne dwa­dzie­ścia to obszerny komen­tarz dot. naj­waż­niej­szych ele­men­tów filmu oraz towa­rzy­szą­cych mu książki i komiksu.

 

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.