Bad Little Kid

14 mar­ca we Fran­cji oraz w Niem­czech pre­mie­rę mia­ło opo­wia­da­nie Bad Lit­tle Kid, któ­re w posta­ci ebo­oka tra­fi­ło na razie tyl­ko do tych dwóch kra­jów jako pre­zent od pisa­rza za cie­płe przy­ję­cie go w listo­pa­dzie zeszłe­go roku.

Pamię­taj, to powra­ca pod posta­cią dziec­ka… Dia­bo­licz­ny chło­piec, któ­ry spro­wa­dza nie­uchron­ną śmierć na two­ich bli­skich, mały zły dzie­ciak, któ­ry dopro­wa­dził księ­go­we­go Geo­r­ge­’a Hal­la­sa do celi śmier­ci. Któ­re­goś dnia może spo­tkać ciebie…

W sto czter­dzie­stym trze­cim odcin­ku pod­ca­stu Radio SK, w roli samo­dziel­ne­go pro­wa­dzą­ce­go debiu­tu­je Szy­mon „Szy­mas” Cie­śliń­ski – wystę­pu­ją­cy jak dotąd gościn­nie głów­nie w odcin­kach z cyklu Wia­do­mo­ści z Mar­twej Stre­fy, a tak­że nagry­wa­ją­cy dla Kar­pio­we­go Pod­ca­stu czy Kom­bi­na­tu. Szy­mas bie­rze na warsz­tat pre­mie­ro­we opo­wia­da­nie Ste­phe­na Kin­ga – „Bad Lit­tle Kid.

Audy­cja zosta­ła podzie­lo­na na część wol­ną od spo­ile­rów i część sil­nie spo­ile­ro­wą, w któ­rej Szy­mas przy­glą­da się tek­sto­wi sce­na po sce­nie, zdra­dza­jąc wszyst­kie roz­wią­za­nia fabularne.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.