Ms Marvel: Niezwykła / Hawkeye: Moje życie to walka

Kama­la Khan, do nie­daw­na zwy­kła muzuł­mań­ska nasto­lat­ka z Jer­sey City, nagle sta­je się super­bo­ha­ter­ką. Jak wpły­nie to na jej codzien­ne, upo­rząd­ko­wa­ne życie? Czy Kama­la zdo­ła ukryć ten sekret przed rodzi­ną? Jak odnaj­dzie się w świe­cie peł­nym Marve­low­skich hero­sów? Oto pierw­szy tom nowej serii komik­so­wej. Tom, któ­ry dostał pięć nomi­na­cji do Nagro­dy Eisne­ra i zdo­był sta­tu­et­kę Hugo.

Pre­mie­ro­wy tom gło­śnej, wie­lo­krot­nie nagra­dza­nej (m.in. Nagro­dą Eisne­ra czy Harveya) serii komik­so­wej, w któ­rej przy­glą­da­my się codzien­ne­mu życiu naj­nor­mal­niej­sze­go z Aven­gers. Clint Bar­ton, czy­li tytu­ło­wy Haw­keye, nie ma żad­nych super­mo­cy – po pro­stu jest świet­nym łucz­ni­kiem. Jak więc wyglą­da jego życie poza misja­mi super­gru­py? Gdzie miesz­ka, z kim się przy­jaź­ni, jak trenuje?

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.