Seria PAX

Zapra­szamy do szwedz­kiego mia­steczka Marie­fred. Pozna­cie tam wyjąt­ko­wych braci Alrika i Viggo, któ­rzy odkryją przed wami sekrety pew­nej biblio­teki oraz zapro­szą do prze­ży­cia kilku mro­żą­cych krew w żyłach przy­gód. Będzie strasz­nie!!

W dzi­siej­sze popo­łu­dnie coś dla tych z was, któ­rzy cze­kali na kolejny pod­cast o lite­ra­tu­rze dla mło­dego czy­tel­nika. Tym razem Bogu­sia zre­cen­zuje pięć tomów wyda­nego w Pol­sce przez Media Rodzina cyklu „Pax” autor­stwa duetu Larsson/Korsell, zilu­stro­wa­nego przez rysow­nika DC Hen­rika Jons­sona. Dowie­cie się czy warto poznać ten cykl, co ma wspól­nego szwedz­kie mia­steczko z opo­wie­ścią o Pot­te­rze oraz jak umie­jęt­nie połą­czyć mito­lo­gię skan­dy­naw­ską z grozą.

Czas pul­suje.
Ciem­ność nad­ciąga.
Posłu­chaj­cie już teraz!

 

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.