Seria PAX

Zapra­sza­my do szwedz­kie­go mia­stecz­ka Marie­fred. Pozna­cie tam wyjąt­ko­wych bra­ci Alri­ka i Vig­go, któ­rzy odkry­ją przed wami sekre­ty pew­nej biblio­te­ki oraz zapro­szą do prze­ży­cia kil­ku mro­żą­cych krew w żyłach przy­gód. Będzie strasznie!!

W dzi­siej­sze popo­łu­dnie coś dla tych z was, któ­rzy cze­ka­li na kolej­ny pod­cast o lite­ra­tu­rze dla mło­de­go czy­tel­ni­ka. Tym razem Bogu­sia zre­cen­zu­je pięć tomów wyda­ne­go w Pol­sce przez Media Rodzi­na cyklu „Pax” autor­stwa duetu Larsson/Korsell, zilu­stro­wa­ne­go przez rysow­ni­ka DC Hen­ri­ka Jons­so­na. Dowie­cie się czy war­to poznać ten cykl, co ma wspól­ne­go szwedz­kie mia­stecz­ko z opo­wie­ścią o Pot­te­rze oraz jak umie­jęt­nie połą­czyć mito­lo­gię skan­dy­naw­ską z grozą.

Czas pul­su­je.
Ciem­ność nadciąga.
Posłu­chaj­cie już teraz!

 

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.