Psi Patrol

W dzi­siej­szym odcinku powraca duet Jerry i Pola. Tym razem bie­rzemy na warsz­tat, cie­szącą się rosnącą popu­lar­no­ścią kre­skówkę „Psi Patrol”. O czym opo­wiada ten serial ani­mo­wany? Czym cha­rak­te­ry­zują się boha­te­ro­wie i dla­czego zbie­rają śmieci? Czy Pola poleca tę kre­skówkę? I w końcu, czy w tym roku gadżet z „Psiego Patrolu” to naj­mod­niej­szy pre­zent gwiazd­kowy?

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.

 • Man­dous

  Nie mam tego kanału więc bajki nie zna­łem ale jak googlo­wa­łem gra­fiki do tego pod­ca­stu to młoda mi spoj­rzała przez ramię i zwa­rio­wała. Musia­łem włą­czyć z youtuba i mie­li­śmy chwi­lowe sza­leń­stwo. Na jed­nej póki co się skoń­czyło (oglą­da­łem kątem oka ale psi patrol rato­wał chyba jakie­goś kotka wiszą­cego gdzieś) ale zasko­czyło od razu. I to jest dla mnie wła­śnie prze­ci­wień­stwo kucy­ków – bajka cie­pła, przy­ja­zna, bijąca pozy­tywną ener­gią. Pew­nie tar­get też niż­szy wie­kiem. Potem zgram jej kilka odcin­ków i się prze­te­stuje na dłuż­szą metę.

  PS. Roz­pię­tość tema­tyczna Kon­glo znów ciężka 🙂 Wczo­raj Star Wars na dopa­la­czach, dzi­siaj Psi patrol, jutro mocny tema­tycz­nie odci­nek Świą­tecz­nych hor­ro­rów 🙂

  • No wła­śnie nie wiem czy to było wystar­cza­jące wyraź­nie powie­dziane. To jest kre­skówka dla młod­szych dzie­cia­ków, bar­dzo fajna na dwóch pozio­mach. Po pierw­sze jest wła­śnie „miła” – ładna kre­ska, dość spo­kojny mon­taż, brak prze­mocy. Po dru­gie – uczy. Uczy współ­pracy, poka­zuje różne spo­soby roz­wią­za­nia pro­ble­mów (co robić jak się pali, co robić jak kot wlazł na drzewo, a co robić jak sta­tek zaczyna prze­cie­kać) i to jest świetne.

   A co do roz­pię­to­ści, to co zro­bić 😉 Mam nadzieję, że słu­cha­cze nam wyba­czą.

   • Bogu­sia

    Z tym wie­ko­wym tar­ge­tem to bywa róż­nie! Na punk­cie Psiego patrolu sza­leją także star­sze dzie­ciaki. Moja pię­cio­let­nia sio­strze­nica, z którą razem oglą­damy kolejne odcinki tak się przy­zwy­cza­iła do tej bajki, ze teraz sama jak tylko zaczyna się czo­łówka to pędzi po mnie 😀 To cał­kiem sym­pa­tyczna ekipa i przy oka­zji ich przy­gód dużo gadamy o tym, jak się zacho­wy­wać i że trzeba sobie nawza­jem poma­gać. Jest jeden świetny odci­nek, kiedy Mar­shall posta­na­wia odejść z patrolu, bo myśli, że pozo­stałe pie­ski go nie lubią.
    Przy­znam, że sama chęt­nie sie­dzę i oglą­dam, bo to bar­dzo miła i przy oka­zji mądra bajka! 😉

 • Podob­nie jak moja mło­dzież 😉