Psi Patrol

W dzi­siej­szym odcin­ku powra­ca duet Jer­ry i Pola. Tym razem bie­rze­my na warsz­tat, cie­szą­cą się rosną­cą popu­lar­no­ścią kre­sków­kę „Psi Patrol”. O czym opo­wia­da ten serial ani­mo­wa­ny? Czym cha­rak­te­ry­zu­ją się boha­te­ro­wie i dla­cze­go zbie­ra­ją śmie­ci? Czy Pola pole­ca tę kre­sków­kę? I w koń­cu, czy w tym roku gadżet z „Psie­go Patro­lu” to naj­mod­niej­szy pre­zent gwiazdkowy?

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

 • Man­do­us

  Nie mam tego kana­łu więc baj­ki nie zna­łem ale jak googlo­wa­łem gra­fi­ki do tego pod­ca­stu to mło­da mi spoj­rza­ła przez ramię i zwa­rio­wa­ła. Musia­łem włą­czyć z youtu­ba i mie­li­śmy chwi­lo­we sza­leń­stwo. Na jed­nej póki co się skoń­czy­ło (oglą­da­łem kątem oka ale psi patrol rato­wał chy­ba jakie­goś kot­ka wiszą­ce­go gdzieś) ale zasko­czy­ło od razu. I to jest dla mnie wła­śnie prze­ci­wień­stwo kucy­ków – baj­ka cie­pła, przy­ja­zna, biją­ca pozy­tyw­ną ener­gią. Pew­nie tar­get też niż­szy wie­kiem. Potem zgram jej kil­ka odcin­ków i się prze­te­stu­je na dłuż­szą metę.

  PS. Roz­pię­tość tema­tycz­na Kon­glo znów cięż­ka 🙂 Wczo­raj Star Wars na dopa­la­czach, dzi­siaj Psi patrol, jutro moc­ny tema­tycz­nie odci­nek Świą­tecz­nych horrorów 🙂

  • No wła­śnie nie wiem czy to było wystar­cza­ją­ce wyraź­nie powie­dzia­ne. To jest kre­sków­ka dla młod­szych dzie­cia­ków, bar­dzo faj­na na dwóch pozio­mach. Po pierw­sze jest wła­śnie „miła” – ład­na kre­ska, dość spo­koj­ny mon­taż, brak prze­mo­cy. Po dru­gie – uczy. Uczy współ­pra­cy, poka­zu­je róż­ne spo­so­by roz­wią­za­nia pro­ble­mów (co robić jak się pali, co robić jak kot wlazł na drze­wo, a co robić jak sta­tek zaczy­na prze­cie­kać) i to jest świetne.

   A co do roz­pię­to­ści, to co zro­bić 😉 Mam nadzie­ję, że słu­cha­cze nam wybaczą.

   • Bogu­sia

    Z tym wie­ko­wym tar­ge­tem to bywa róż­nie! Na punk­cie Psie­go patro­lu sza­le­ją tak­że star­sze dzie­cia­ki. Moja pię­cio­let­nia sio­strze­ni­ca, z któ­rą razem oglą­da­my kolej­ne odcin­ki tak się przy­zwy­cza­iła do tej baj­ki, ze teraz sama jak tyl­ko zaczy­na się czo­łów­ka to pędzi po mnie 😀 To cał­kiem sym­pa­tycz­na eki­pa i przy oka­zji ich przy­gód dużo gada­my o tym, jak się zacho­wy­wać i że trze­ba sobie nawza­jem poma­gać. Jest jeden świet­ny odci­nek, kie­dy Mar­shall posta­na­wia odejść z patro­lu, bo myśli, że pozo­sta­łe pie­ski go nie lubią.
    Przy­znam, że sama chęt­nie sie­dzę i oglą­dam, bo to bar­dzo miła i przy oka­zji mądra bajka! 😉

 • Podob­nie jak moja młodzież 😉

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6607327 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996