Morderstwo w Boże Narodzenie

Zbliża się Boże Naro­dze­nie. Senior rodu Simeon Lee do swej rezy­den­cji zapra­sza rodzinę. Spo­tka­nie jest nie­ty­powe, gdyż Lee nie­mal nie utrzy­my­wał z dziećmi kon­tak­tów. Mało przy­jem­nej atmos­fery nie popra­wia poja­wie­nie się ucho­dzą­cego za czarną owcę syna, a tym bar­dziej wnuczki, którą rodzina widzi po raz pierw­szy. W ponu­rych nastro­jach pod­sy­ca­nych pra­gnie­niem odzie­dzi­cze­nia jak naj­więk­szego spadku zebrani dowia­dują się o zabój­stwie zło­śli­wego milio­nera.

Do akcji wkra­cza nie­za­stą­piony Her­ku­les Poirot. Przed detek­ty­wem trudna zagadka – oka­zuje się bowiem, że z sypialni Sime­ona znik­nęły dia­menty, nie wszy­scy goście ujaw­nili praw­dziwą toż­sa­mość, a zamor­do­wany miał nie­jed­nego wroga…

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Carpenoctem.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.