Perfekcja

Kie­dy wystar­to­wał maga­zyn o kinie Final Girls, w pierw­szym nume­rze moż­na było prze­czy­tać recen­zję „Per­fek­cji”. Jer­ry, zain­try­go­wa­ny tam­tym tek­stem, posta­no­wił film Richar­da She­par­da nad­ro­bić, a paź­dzier­ni­ko­wy Hal­lo­we­en Spe­cial jest ide­al­nym momen­tem aby wra­że­nia­mi po sean­sie podzie­lić się ze słu­cha­cza­mi. Co tak bar­dzo zła­pa­ło Jer­ry­’e­go? Jak bar­dzo eklek­tycz­ną mie­szan­kę sta­no­wi „Per­fek­cja”? Czy finał tej spe­cy­ficz­nej opo­wie­ści oka­zał się satys­fak­cjo­nu­ją­cy? I w koń­cu, czy Jer­ry pomy­lił w odcin­ku tytuł fil­mu i jeże­li tak to ile razy? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.