Pierwsze wrażenia – Chapelwaite

Nie­daw­no zakoń­czył się „Bastion”, jesz­cze nie omó­wi­li­śmy „Histo­rii Lisey”, a już wystar­to­wał trze­ci tego­rocz­ny serial na pod­sta­wie tek­stu Ste­phe­na Kin­ga. Tym razem mamy do czy­nie­nia z naj­dłuż­szą ekra­ni­za­cją bazu­ją­cą na naj­krót­szym mate­ria­le wyj­ścio­wym. Opo­wia­da­nie „Dola Jeru­sa­lem” to utrzy­ma­ny w kli­ma­cie i tema­ty­ce Love­cra­fta pre­qu­el „Mia­stecz­ka Salem”, a za jego seria­lo­wą wer­sję odpo­wia­da sce­na­rzy­sta, któ­ry w 2004 prze­niósł na szkla­ne ekra­ny wła­śnie histo­rię wam­pi­ra Bar­lo­wa i jego ban­dy krwio­pij­ców, sza­le­ją­cych na uli­cach małe­go mia­stecz­ka w sta­nie Maine. Czy „Cha­pel­wa­ite” wypa­da lepiej niż pro­duk­cja TNT sprzed 17 lat? Na to pyta­nie dzi­siaj nie otrzy­ma­cie jesz­cze odpo­wie­dzi, ale posłu­cha­cie o naszych pierw­szych wra­że­niach po pierw­szym odcin­ku seria­lu. A dzi­siaj w wir­tu­al­nym stu­diu Radia SK zebra­ła się kon­kret­na eki­pa, w skła­dzie: Hubert „Man­do” Span­dow­ski, Michał „Jer­ry” Rako­wicz, Seba­stian „Burial” Kubań­czyk i Marek „Rychu” Wyszyń­ski. Czy nowy serial Kin­ga kupił nas swym otwar­ciem na tyle byśmy oglą­da­li go dalej? Tego i wie­lu innych rze­czy dowie­cie się z dzi­siej­szej audy­cji. Zapraszamy!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.