Moje seriale cz. 08: Sezon 2015/2016

Fina­łowy odci­nek aktu­al­nej serii pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żywca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­lizy oma­wiam seriale, które oglą­dam. Co pole­cam, czego nie pole­cam, a co defi­ni­tyw­nie odra­dzam? Z zało­że­nia krótko i prze­kro­jowo.

W dzi­siej­szej audy­cji oma­wiam siódmy i jed­no­cze­śnie ostatni zestaw seriali, które oglą­da­łem w zakoń­czo­nym sezo­nie i nie sku­piam się już na żad­nej segre­ga­cji gatun­ko­wej. Bez żad­nej myśli prze­wod­niej, zupeł­nie losowo.

  • Doctor Who, sezon 9
  • The Big Bang The­ory, sezon 9
  • Star Wars Rebels, sezon 2

Dodat­kowo wspo­mi­nam o:

  • 22.11.63
  • Ban­shee, sezon 4
  • Z archi­wum X, sezon 10
  • Black Sails

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

  • Szy­mas

    Kie­dyś poko­cha­łem Seria­lowe Wrota… teraz kocham Moje seriale <3