Pets

27 kwiet­nia nakła­dem wydaw­nic­twa Man­dio­ca uka­zał się komiks Mar­ti­na Gime­ne­za pt. „Pets”. Jego głów­ny boha­ter to Lucio – porwa­ny przez isto­ty z inne­go świa­ta miesz­ka­niec Ame­ry­ki Połu­dnio­wej, któ­ry w wyni­ku poza­ziem­skich eks­pe­ry­men­tów stał się potwo­rem, „urban ani­mal”, hybry­dą czło­wie­ka i zwie­rzę­cia, mutan­tem z praw­dzi­we­go zdarzenia.

Czy tar­ga­na kon­flik­ta­mi Ame­ry­ka Połu­dnio­wa spraw­dza się jako tło dla przy­gód bar­dziej doro­słej i bru­tal­nej wer­sji X‑Men? Co wyróż­nia kre­skę i spo­sób nar­ra­cji Gime­ne­za? Czy kom­po­zy­cyj­ny i fabu­lar­ny cha­os prze­szka­dza w lek­tu­rze? Ile grzy­bów pły­wa w tym komik­so­wym barsz­czu? Czy Szy­mas był usa­tys­fak­cjo­no­wa­ny lek­tu­rą tego „pre­lu­dium do więk­sze­go uni­wer­sum” Gime­ne­za? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.