Black Sails: sezony 1–3

W kolej­nym odcin­ku pod­ca­stu zapra­sza­my Was, razem z Man­do z Radio SK oraz Kon­glo­me­ra­tu Pod­ca­sto­we­go, na dys­ku­sję na temat seria­lu „Black Sails”, czy­li „Pira­ci”.

Roz­ma­wia­my o ewo­lu­cji seria­lu, zmia­nach pomię­dzy sezo­na­mi, nawią­za­niach do histo­rii oraz „Wyspy Skar­bów”, a tak­że wie­lu innych kwestiach.

Nie zde­cy­do­wa­li­śmy się na sek­cję spoj­le­ro­wą, ale w toku dys­ku­sji poja­wia­ją się mikro spoj­le­ry z róż­nych sezo­nów. Jed­nak, naszym zda­niem, nic co psu­ło­by zabawę.

Pole­ca­my oczy­wi­ście tak­że tek­sty i pod­ca­sty poboczne:

 
Man­do o „Wyspie Skar­bów”

Jer­ry o pierw­szym sezo­nie „Black Sails”

Fak­ty i fik­cja w „Black Sails”

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Jerry’s Tales. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.