Kategorie filmowe, czyli o tym czy R jest lepsze niż PG13

Czym są kate­go­rie fil­mo­we? Czy głów­ną bolącz­ką współ­cze­sne­go kina jest chęć dotar­cia do sze­ro­kie­go gro­na odbior­ców i obni­ża­nie kate­go­rii wie­ko­wej fil­mów do PG13? Czy „Suici­de Squ­ad” był­by lep­szym fil­mem, gdy­by dostał kate­go­rię R? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szym pod­ca­ście, któ­ry może­cie potrak­to­wać jako swo­iste post scrip­tum do odcin­ka o „Legio­nie samobójców”.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

 • Isc

  Pra­gnę tyl­ko przy­po­mnieć o ekra­ni­za­cji Dred­da z Kar­lem Urba­nem, dla wszyst­kich któ­rzy twier­dzą, że przed Dead­po­olem nie było fil­mów komik­so­wych z kat. R 🙂 

  A co do tema­tu to w peł­ni się zga­dzam. Przy­dzie­lo­na kate­go­ria nie gwa­ran­tu­je od razu dobre­go fil­mu. Komik­so­we­go, czy nie. Dwa przy­kła­dy na dobre i złe wyko­rzy­sta­nie. King­sman Vau­gh­na i Amier­can Ultra Lan­di­sa. Oba R, oba teo­re­tycz­nie to zwa­rio­wa­ne kome­die akcji. Pierw­szy genial­ny, dru­gie­go nie da się oglądać ^^

  • Z Dred­dem jest tro­chę ten pro­blem, że on słu­ży pro­du­cen­tom jako żywy dowód na ro, że R się nie opła­ca. Bo film odniósł suk­ces tyl­ko arty­stycz­ny, któ­ry nie prze­ło­żył się na wpływy.

   I przy­znam się do cze­goś nie­po­pu­lar­ne­go. King­sma­nów uwa­żam, za śred­nia­ka, któ­ry mógł być czymś faj­nym, ale zmar­no­wał swój poten­cjał. Ale to nie wina Vau­gh­na, tyl­ko Mil­la­ra, któ­re­mu się wyda­je, że pod­krę­co­na prze­moc przy­sło­ni brak logiki.

 • Szy­mas

  Też się zga­dzam! Ale w sumie pisa­łem Ci już o tym na pri­vie 🙂 Ze sce­na­riu­sza dla mło­dzie­ży nie powsta­nie ostry film
  dla doro­słych, a zno­wu sce­na­riusz Obec­no­ści trud­no było­by okro­ić, by
  uzy­skać niski rating. Moż­na stwo­rzyć straszny/mocny film z PG-13 i masa­krycz­nie zły film R-Rated.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608553 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996