Kategorie filmowe, czyli o tym czy R jest lepsze niż PG13

Czym są kate­go­rie fil­mo­we? Czy głów­ną bolącz­ką współ­cze­sne­go kina jest chęć dotar­cia do sze­ro­kie­go gro­na odbior­ców i obni­ża­nie kate­go­rii wie­ko­wej fil­mów do PG13? Czy „Suici­de Squ­ad” był­by lep­szym fil­mem, gdy­by dostał kate­go­rię R? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szym pod­ca­ście, któ­ry może­cie potrak­to­wać jako swo­iste post scrip­tum do odcin­ka o „Legio­nie samobójców”.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.