Dzień Szakala

Po nie­szcze­gól­nie przy­jem­nej lek­tu­rze peł­nej akcji powie­ści Ludlu­ma, któ­rej głów­nym anta­go­ni­stą był ter­ro­ry­sta o pseu­do­ni­mie Sza­kal, Szy­mas posta­no­wił dać szan­sę dużo spo­koj­niej­szej, bar­dziej sto­no­wa­nej powie­ści Fre­de­ric­ka For­sy­tha pod tytu­łem Dzień Sza­ka­la. Czy była to lek­tu­ra uda­na? Czy zdra­dze­nie zakoń­cze­nia na począt­ku książ­ki może być dobrym zabie­giem? Skąd wziął się przy­do­mek Ili­cha Ramíre­za Sán­che­za? Cze­go praw­dzi­wy prze­stęp­ca mógł nauczyć się z powie­ści For­sy­tha? Jakim cudem wła­śnie w Pol­sce powstał sequ­el tej książ­ki? Jeże­li chce­cie się tego dowie­dzieć, zapra­sza­my do odsłu­chu! A póź­niej tak­że do lektury!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.