Pierwsze wrażenia – Titans

Serial „Titans” to pierw­szy ory­gi­nal­ny serial nowej plat­for­my mul­ti­me­dial­nej DC Uni­ver­se, a jed­no­cze­śnie start kolej­ne­go komik­so­wo-seria­lo­we­go świa­ta. Man­do i Sick już wcze­śniej dekla­ro­wa­li, że zmie­rzą się z tą pro­duk­cją. Dzi­siaj ser­wu­ją wam swo­je pierw­sze wra­że­nia z pilo­ta seria­lu. Czy pierw­szy odci­nek zma­zał nega­tyw­ne odczu­cia po tra­ile­rze, pla­ka­cie i zdję­ciach pro­mo­cyj­nych? Jak wypa­da­ją pierw­szo­pla­no­we posta­ci? W jakim kie­run­ku zmie­rza nowa seria­lo­wa opo­wieść? Jak spraw­dza się od stro­ny wizu­al­nej? Czy prze­moc nie jest prze­sa­dzo­na i nie gry­zie się z ogól­nym wydźwię­kiem seria­lu? I wresz­cie co łączy „Titans” z „Mia­stecz­kiem Twin Peaks” i „Mistrza­mi hor­ro­ru”? Tego i wie­lu innych rze­czy dowie­cie się z dzi­siej­szej audycji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.