I Am Your Father

Film doku­men­tal­ny „I am Your Father”, któ­ry od kil­ku dni znaj­du­je się w pol­skiej ofer­cie plat­for­my Net­flix, jest histo­rią czło­wie­ka ukry­te­go za maską. Akto­ra, któ­ry stwo­rzył jed­ną z naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­nych i roz­po­zna­wal­nych posta­ci w histo­rii kina i popkul­tu­ry, choć w fil­mach nie zoba­czy­my jego twa­rzy ani nie usły­szy­my jego gło­su. Każ­dy zna Dar­tha Vade­ra ale mało kto roz­po­zna­je Davi­da Prowse’a. Mło­dzi hisz­pań­scy twór­cy – Toni Bestard i Mar­cos Cabo­tá – posta­no­wi­li poświę­cić swój film wła­śnie jemu. Na jego przy­kła­dzie nakre­śla­jąc  sytu­ację takich akto­rów, któ­rzy wie­lo­krot­nie two­rzy­li boha­te­rów iko­nicz­nych same­mu pozo­sta­jąc w cie­niu. Dodat­ko­wo film uwy­pu­kla i wyja­śnia kon­flikt Prow­sa z Lucas­film, ich wie­lo­let­nią kłót­nie i odsu­nię­cie akto­ra od całej spu­ści­zny „Gwiezd­nych wojen”.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

  • Jar­mo

    Trosz­kę nie zgo­dził­bym się z Man­do, że ten doku­ment jest aż tak jed­no­stron­ny. Jed­nak poja­wia­ją się oso­by z dru­giej stro­ny bary­ka­dy, któ­re potwier­dza­ją wer­sję Prowse’a (np. Gary Kurtz i Robert Watts). Cho­ciaż z dru­giej stro­ny rze­czy­wi­ście dziw­ne jest to, że dzien­ni­karz z Daily Mail dopie­ro teraz został zasko­czo­ny tym ile naro­bił bała­ga­nu swo­im artykułem.
    Bar­dzo przy­jem­ny doku­ment i dzię­ki za pole­ce­nie. Czło­wiek sie­dzi tyle lat w świe­cie Star Wars i cią­gle ten świat potra­fi go czymś zaskoczyć.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608687 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996